بکارگیری روش المان‌های مرزی جهت تعیین توزیع فشار هیدرودینامیکی در مخزن سد وزنی: بررسی اثرات هندسه و رسوبات کف مخزن

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

10.22034/ceej.2018.8239

چکیده

روش المان­های مرزی به عنوان یکی از قدرتمندترین روش­های عددی در مدل­سازی پدیده­های مهندسی مطرح می­باشد در مقالة حاضر از این روش جهت بررسی چگونگی توزیع فشار هیدرودینامیک در مخزن دوبعدی سدی با هندسة دلخواه استفاده شده است. در این راستا معادلة انتشار موج فشاری، معادلة حاکم بر توزیع فشار هیدرودینامیکی با لحاظ اثرات تراکم­پذیری آب داخل مخزن، به همراه شرایط مرزی مناسب در محیط مخزن حل گردیده است برای لحاظ اثرات جذبی ناشی از رسوبات کف مخزن از شرط مرزی مناسبی در این مرز استفاده شده است. روش به کار گرفته شده مبتنی بر یک روش نیمه­تحلیلی به صورت ترکیبی از روش المان­های مرزی و انتگرال­های ویژه می­باشد به طوری که حل پایه به گونه­ای انتخاب گردیده که مستقل از فرکانس بوده و شرط مرزی در سطح آزاد مخرن را ارضاء نماید. نتایج به دست آمده گویای کارآیی روش پیشنهادی در برآورد فشارهیدرودینامیک در مخزن سد وزنی با شکل دلخواه مخزن می­باشد. همچنین نتایج به دست آمده نشان دهندۀ اثرات کاهشی رسوبات کف مخزن بر توزیع فشار هیدرودینامیکی مخزن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Boundary Element Formulation for Computing Hydrodynamic Pressure on Concrete Gravity Dams: Influence of Reservoir Shape and Bottom Sediment Absorption

نویسنده [English]

  • Farhoud Kalateh
Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
چکیده [English]

     Dynamic response of dams interacting both with reservoir and foundation is a complex problem in time domain. To study the effects of reservoir and foundation on the response of dams under two-dimensional (2D) conditions, several numerical methods have been developed in the past few decades such as finite element method and the boundary element method. The boundary element method has been successfully applied to the dam dynamics (Humar and Jablonski (1988); Kucukarslan, (2004))

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boundary element method
  • Hydrodynamic pressure
  • Gravity dam
  • bottom sediment
Antes H, Von Estorff O, “Analysis of absorption effects on the dynamic response of dam reservoir systems by boundary element methods”, Earthquake Engineering Structures Dynamics, 1987, 15, 1023-1036.
Banerjee PK, Raveendra ST, “Polynomial particular solutions based on boundary element analysis of acoustic eigenfrequency problems”, International Journal for Numerical Method in Engineering, 1992, 35, 1787-1802.
Bathe KJ, Wilson EL, “Numerical methods in finite element analysis”, Prentice- Hall, 1976.
Bustamante JI, “Water Pressure on dams subjected to earthquakes”, Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 1966, 92 (5), 115-130.
Chandrashaker R, Humar JL, “Fluid-foundation interaction in the seismic response of gravity dams”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1993, 22, 1067-1084.
Chopra AK, “Hydrodynamic Pressure on dams during earthquake”, Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 1967, 93 (6), 205-223.
Garcia F, Aznarez JJ, Cifuentes H, Medina F, Maeso O, “Influence of reservoir geometry and conditions on the seismic response of arch dams”, Soil dynamics and Earthquake Engineering, 2014, 67, 264-272.
Hatano T, “An Examination of the Resonance of Hydrodynamic Pressure during Earthquake Due to Elasticity of Water”, Technical Report C-65001, Central Research Institute of Electric Power Industry, Tokyo, Japan, 1965.
Humar JL, Jablonski AM, “Boundary element reservoir model for seismic analysis of gravity dams”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1988, 12, 73-93.
Kalateh F, Attarnejad R, “A new cavitation simulation method: Dam-Reservoir systems”, International Journal for Computational methods in Engineering, Science and Mechanics, 2012, 13, 161-183.
Kotsubo S, “Dynamic Water Pressure on Dams during Earthquakes”, ASCE, 1967, 93, 799-814.
Kucukarslan S, “Dynamic analysis of dam-reservoir-foundation interaction in time domain”, Computational Mechanics, 2004, 33, 274-281.
Medina F, Dominguez J, “Boundary elements for the analysis of the seismic response of dams including dam-water-foundation interaction effects”, Engineering Analysis, 1989, 6, 152-157.
Rajakumar C, Ashraf AI, “acoustic boundary element eigen problem with sound absorption and its solution using lanczos algorithm”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1993, 36 (23), 3957-3972.
Touhei T, Ohmachi T, “A FE-BE method for dynamic analysis of dam-foundation-reservoir systems in time domain”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1993, 22, 195-209.
Tsai CS, Lee GC, Yeh CS, “Time-domain Analysis of Three –Dimensional Dam-Reservoir Interactions by BEM and Semi-Analytical method”, Engineering Analysis with Boundary Elements, 1992, 10, 107-118.
Tsai CS, Tatsuo OI, “A FE-BE method for Dynamic Analysis of Dam- Foundation-Reservoir Systems in Time Domain”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1993, 22, 195-209.
Von Estorff O, Antes H, “On FEM-BEM coupling for fluid structure interaction in the time domain”, International Journal of Numerical Methods in Engineering, 1991, 31 (6), 1151-1168.
Wept DH, “Hydrodynamic stiffness matrix based on boundary elements for time domain dam-reservoir-soil analysis”, Earthquake Engineering Structrure, Dynamics, 1988, 16, 417-432.
Westergaard HM, “Water Pressure on Dams during Earthquake”, Transaction ASEC, 1933, 98, 418-433.
Zangar CN, “Hydrodynamic pressure on dams due to horizontal earthquake”, Proceeding of Society of Experimental Stress Analysis, 1953, 10, 93-102.