پیش بینی عمر مفید اعضای سکو فراساحل با الگوریتم جنگل تصادفی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکد ه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

پایداری و سلامت سکو های دریایی بدلایل مسائل زیست محیطی ، هزینه نصب زیاد و ارزشمندی این نوع سازه ها در وضعیت اقتصاد کشور، حائز اهمیت می باشد. مهمترین خرابی های سازه های دریایی از نوع خستگی و خوردگی می باشند، پایش و بازرسی این سازه ها در دراز مدت برای تشخیص و شناسایی چنین خرابی هایی به همراه پیش بینی عمر مفید اعضای سازه برای مدیریت سکوها ، امری لازم و ضروری می باشد. در این مقاله به بررسی روشی هوشمند برای پیش بینی عمر مفید اعضا در سکوهای دریایی به کمک روش یادگیری ماشین می پردازیم. به این منظور سکویی واقعی درمحیط خلیج فارس در نرم افزار SACS مدلسازی شده و با ایجاد سناریو های مختلف خرابی در آن با استفاد ازنتایج آنالیز خستگی طیفی در نرم فزار SACS،به پیش بینی عمر مفید اعضای سازه به کمک الگوریتم های یادگیری ماشین پرداخته شده است و رویکرد های مدیریتی با توجه به آنالیز های صورت گرفته ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting the useful life of offshore structure members with random forest algorithm

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nabi Nazari Ghalati 1
  • Touraj Taghikhany 2
1 Faculty of Civil Engineering Amirkabir University of Technology
2 Faculty of Civil Engineering Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

The stability and health of offshore platforms is important due to environmental issues, the high cost of installation and the value of these types of structures in the state of the country's economy. The most important failures of offshore structures are fatigue and corrosion, long-term monitoring and inspection of these structures is necessary to detect and identify such failures along with predicting the remaining life of structural members for the management of platforms. In this article, we investigate a smart method for predicting the remaining life of members in offshore platforms with the help of machine learning. For this purpose, a real platform in the Persian Gulf environment has been modeled in SACS software, and by creating different failure scenarios in it, using the results of spectral fatigue analysis in SACS software, the remaining life of structural members has been predicted with the help of machine learning algorithms. And management approaches have been presented according to the analyzes carried out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remaining life
  • health monitoring
  • offshore structures
  • random forest
  • fatigue spectral analysis