بهینه‌سازی دمای ساختمان‌های مسکونی کوچک هوشمند با استفاده از قوانین استنتاج فازی با لحاظ راحتی کاربران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین

2 گروه مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج

چکیده

مقاله حاضر مدلی برای مدیریت بهینه مصرف انرژی ساختمان مسکونی هوشمند با در نظرگرفتن مشخصه‌های احساسی برای تامین راحتی ساکنین می‌باشد. به منظور هوشمندسازی دمای داخلی بر اساس مولفه‌های احساسی (پوشش افراد، دمای هوا‌ی بیرون، سن، شاخص توده بدنی(BMI) ، میزان رطوبت و تعداد ساکنان) به روش سیستم خبره و پرسش‌نامه، دمایی به عنوان مبنا تعیین شده است، دمای ایده‌آل 22 درجه‌ی سانتی‌گراد در نظر گرفته شده است. برای صحت‌سنجی قوانین از استاندارد تعیین شاخص‌های حرارتی PMV و PPD و معیارهای آسایش حرارتی موضعی استفاده شده و نتیجه‌ی آن انطباق قابل قبول دمای خروجی با شاخص‌های حرارتی می‌باشد. برای تعیین قوانین بر اساس شرایط احساسی، میزان تغییرات دمایی بین 2- تا 1/5+ درجه‌ی سانتی گراد در نظر گرفته شده است و تعداد 810 قانون استخراج گردیده است. برای تنظیم دما بر اساس قوانین یک داشبورد در نرم‌افزار اکسل تهیه شده است که با ورود هر یک از داده‌های موجود بر اساس کیفی و کمی میزان دمای مناسب به عنوان خروجی نشان داده می‌شود. برای بررسی نتایج میزان مصرف انرژی در دو حالت تنظیم دما با سیستم هوشمند و تنظیم دمای دستی با یکدیگر مقایسه شده‌اند که نتایج نشان‌دهنده‌ی کاهش مصرف انرژی به ترتیب در حالت گرمایشی و سرمایشی به میزان 9/7 و 10/2 درصد و بهینه شدن مصرف انرژی در استفاده از این سیستم هوشمند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Temperature Optimization of Small Smart Residential Buildings Using Fuzzy Inference Rules Considering User Comfort

نویسندگان [English]

  • Yazdan Daneshvar 1
  • Majid Sabzehparvar 2
  • Seyed Amir Hossein Hashemi 1
1 Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 Department of Industry Engineering, College of Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The present article is a model for the optimal management of energy consumption of smart residential buildings by considering the emotional characteristics to ensure the comfort of residents. In order to smarten the indoor temperature based on emotional components (coverage of people, outdoor air temperature, age, body mass index (BMI), humidity and number of inhabitants) by expert system and questionnaire, the temperature has been determined as a basis, ideal temperature 22 The degree of Celsius is considered. To verify the rules, the standard for determining PMV and PPD thermal indices and local thermal comfort criteria are used, and the result is acceptable compliance of the outlet temperature with the thermal indices. To determine the rules based on emotional conditions, the rate of temperature changes between -2 to +1.5 degrees Celsius has been considered and 810 rules have been extracted. To regulate the temperature according to the rules, a dashboard has been prepared in Excel software, which is displayed as an output with the entry of each of the available data based on quality and quantity. To evaluate the results, the energy consumption in the two modes of temperature regulation with intelligent system and manual temperature regulation have been compared with each other. Is smart in using this system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart Home
  • Smart Temperature Regulation
  • Expert Rules
  • Energy Optimization
  • User Comfort