دوره و شماره: دوره 44.3، شماره 76، آذر 1393، صفحه 1-120 (پاییز 93) 
کاربرد فرآیند ازناسیون در تصفیه شیرابه حاصل از زباله‌گاه

صفحه 39-45

مریم شعبانی؛ اسماعیل فاتحی فر؛ علی برادر خوش فطرت؛ داود کاه فروشان


شبیه‌سازی عددی انتشار موج ناشی از شکست سد به صورت دو بعدی قائم

صفحه 47-59

بایرامعلی محمدنژاد؛ محمدابراهیم فاطمی کیا؛ جواد بهمنش؛ مجید منتصری


تخصیص سرمایه‌گذاری در شبکه حمل و نقل بر مبنای قابلیت اطمینان

صفحه 89-97

افشین شریعت مهیمنی؛ شیده احتشام راد؛ محسن بابایی