دوره و شماره: دوره 43.4، شماره 73، اسفند 1392، صفحه 1-100 

یادداشت پژوهشی

اعتبارسنجی معادلات پروفیل عرضی کناره در رودخانه‏های ماسه‏ای

صفحه 59-68

یوسف حسن زاده؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ فرهاد ایمان شعار؛ امین جعفری