دوره و شماره: دوره 43.4، شماره 73، زمستان 1392، صفحه 1-100 
3. مدل‏سازی عددی بالازدگی پوشش بتنی کانال اصلی انتقال آب دشت تبریز

صفحه 21-34

فریبا بهروز سرند؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ علی پاک


یادداشت پژوهشی

6. اعتبارسنجی معادلات پروفیل عرضی کناره در رودخانه‏های ماسه‏ای

صفحه 59-68

یوسف حسن زاده؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ فرهاد ایمان شعار؛ امین جعفری