کلیدواژه‌ها = سرریز نیلوفری
پیش‌بینی ضریب دبی در سرریز نیلوفری با گرداب‌شکن‌های هرمی با استفاده از مدل فیزیکی

دوره 49.4، شماره 97، اسفند 1398، صفحه 93-104

10.22034/ceej.2020.9095

فرزانه صیادزاده؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ حسین صدقی؛ امیر خسروجردی


تحلیل اندرکنش دینامیکی سرریز و پی سد بارزو شیروان با استفاده از روش المان مرزی

دوره 42.2، شماره 67، شهریور 1391، صفحه 1-14

---

بابک امیدوار؛ محمد رحیمیان؛ علیرضا صناعی ها