نویسنده = ���������������� ��������
بررسی تاثیر فشار سینه کار حفاری تونل بر روی قنات با استفاده از مدلسازی عددی (مطالعه موردی: خط 2 متروی تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22034/jcee.2022.51296.2138

محمد تقی نسب؛ حمید چاکری؛ مهدی سلیمانی