دوره و شماره: دوره 43.2، شماره 71، شهریور 1392، صفحه 1-120 (----) 
ارزیابی آزمایشگاهی ستون‏ های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارگذاری تناوبی جانبی

صفحه 53-67

---

محمدصادق معرفت؛ کامیار کرباسی آرانی؛ ابوالفضل امرالهی بیوکی؛ محمد خان محمدی


تأثیر میکروسیلیس بر رفتار دراز مدت بتن خودمتراکم

صفحه 83-90

---

منیره سنگی؛ بهرام نوایی نیا؛ مرتضی حسینعلی بیگی