نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، حمید Parametric Study and Formulation of Scfs in Axially Loaded Multi-Planar Tubular XT-Joints Reinforced with Internal Ring Stiffeners [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 152-167]
 • احمدی، فرشاد بررسی عملکرد الگوریتم های Kstar و GPR در مدلسازی شاخص خشکسالی هواشناسی RDI (مطالعه موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه) [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 142-151]
 • استاد، دلارام بررسی عملکرد لرزه‌ای میان‌قاب‌های مصالح بنایی بازشودار و بدون بازشو با در نظر گرفتن اندرکنش رفتار داخل و خارج‌ از صفحه و ارائه ضریب کاهش سختی مؤثر و مقاومت نهایی [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 56-83]
 • اسدی، محسن بررسی اثر جهت گیری تراشه لاستیک بر مقاومت برشی مخلوط ماسه- تراشه لاستیک [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 131-141]
 • اسدزاده خوشه مهر، قلی بررسی تأثیر ضخامت لایه ماسه‌ای اشباع بر عملکرد ستون‌های اختلاط عمیق خاک و ستون‌های شنی در کاهش مخاطرات ناشی از روانگرایی [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 99-114]
 • اعرابی، قاسم مقایسه حد روانی حاصل از روش جام کاساگرانده و نفوذ مخروط برای خاک‌های مخلوط ماسه و رس [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 190-200]
 • امامزاده، سیدشهاب تأثیر هندسه هسته ناتراوای سدهای خاکی در ضریب اطمینان شکست هیدرولیکی [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 201-210]
 • امیری، محمد ارزیابی ریزساختاری تأثیر آلاینده آلی نفت خام بر خواص ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی خاک مارن سازند میشان [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 1-12]
 • اوریا، احد بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده مصالح بازیافتی برای بهبود مشخصات مکانیکی فصل مشترک ژئوتکستایل و خاک ماسه ای [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 13-21]

ب

 • بابایی قلعه جوق، مهدی ارائه فرمول‌بندی جدید برای تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی ارتعاشات سازه‌های تحت بارگذاری زلزله [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 22-35]
 • باسره، فاطمه ارزیابی ریزساختاری تأثیر آلاینده آلی نفت خام بر خواص ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی خاک مارن سازند میشان [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 1-12]
 • بهادری، هادی بررسی تأثیر ضخامت لایه ماسه‌ای اشباع بر عملکرد ستون‌های اختلاط عمیق خاک و ستون‌های شنی در کاهش مخاطرات ناشی از روانگرایی [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 99-114]

ت

 • توکلی، حمیدرضا تاثیر الگوهای بارگذاری مختلف در تحلیل بار افزون بر پاسخ غیرخطی پل‌های بتنی دارای پایه‌های با ارتفاع مختلف [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 180-189]

ح

 • حافظی، مینوزهرا مقایسه حد روانی حاصل از روش جام کاساگرانده و نفوذ مخروط برای خاک‌های مخلوط ماسه و رس [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 190-200]
 • حسین زاده ستوبادی، مهدی بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده مصالح بازیافتی برای بهبود مشخصات مکانیکی فصل مشترک ژئوتکستایل و خاک ماسه ای [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 13-21]
 • حسینی طباطبایی، محمود رضا ارزیابی و مقایسه فشار ترکیدن لوله‌های خورده شده برمبنای مدل اجزای محدود برای فولادهای با مقاومت متوسط و بالا [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 84-98]
 • حنفی، محمدرضا ارائه فرمول‌بندی جدید برای تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی ارتعاشات سازه‌های تحت بارگذاری زلزله [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 22-35]

خ

 • خلیلی، کیوان بررسی عملکرد الگوریتم های Kstar و GPR در مدلسازی شاخص خشکسالی هواشناسی RDI (مطالعه موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه) [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 142-151]

د

 • دانشور، یزدان بهینه‌سازی دمای ساختمان‌های مسکونی کوچک هوشمند با استفاده از قوانین استنتاج فازی با لحاظ راحتی کاربران [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 36-45]
 • دین پژوه، یعقوب بسط منحنی‌های هاف برای چهار ایستگاه واقع در حوضه رودخانه کارون بزرگ در استان خوزستان [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 115-130]

ر

 • رضایی، حسین بررسی عملکرد الگوریتم های Kstar و GPR در مدلسازی شاخص خشکسالی هواشناسی RDI (مطالعه موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه) [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 142-151]
 • رفتاری، مهدی بررسی‌آزمایشگاهی‌مشخصات و مقاومت بتن پوزولانی معدنی محلّی‌ در برابر آتش و ارزیابی توانایی آن‌ درکاهش انتشار گاز گلخانه‌ای CO2 [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 211-224]
 • رنگرزیان، مجتبی بررسی‌آزمایشگاهی‌مشخصات و مقاومت بتن پوزولانی معدنی محلّی‌ در برابر آتش و ارزیابی توانایی آن‌ درکاهش انتشار گاز گلخانه‌ای CO2 [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 211-224]
 • روستا، محمدرضا بررسی اثر تغییر حالت بلوک‌های سرریزهای دندانه‌دار بر استهلاک انرژی جریان با مدل Flow3D [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 56-62]

ز

 • زال نژاد، مصطفی تأثیر هندسه هسته ناتراوای سدهای خاکی در ضریب اطمینان شکست هیدرولیکی [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 201-210]
 • زمانی، مائده An Optimized Stiffened Sandwich Panel for Impact-Protective Doors [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 168-179]

س

 • سبزه پرور، مجید بهینه‌سازی دمای ساختمان‌های مسکونی کوچک هوشمند با استفاده از قوانین استنتاج فازی با لحاظ راحتی کاربران [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 36-45]
 • سعیدمنیر، حبیب An Optimized Stiffened Sandwich Panel for Impact-Protective Doors [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 168-179]

ش

 • شادنیا، رسول ساخت یک اندود بر پایه گچ و بررسی خواص عایق بندی حرارتی آن [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 46-55]
 • شفائی، جلیل بررسی عملکرد لرزه‌ای میان‌قاب‌های مصالح بنایی بازشودار و بدون بازشو با در نظر گرفتن اندرکنش رفتار داخل و خارج‌ از صفحه و ارائه ضریب کاهش سختی مؤثر و مقاومت نهایی [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 56-83]
 • شهرکی نادر، محمدعلی ارزیابی و مقایسه فشار ترکیدن لوله‌های خورده شده برمبنای مدل اجزای محدود برای فولادهای با مقاومت متوسط و بالا [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 84-98]

ص

 • صادقیان آق کندی، مرضیه بررسی عملکرد الگوریتم های Kstar و GPR در مدلسازی شاخص خشکسالی هواشناسی RDI (مطالعه موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه) [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 142-151]
 • صداقت شایگان، داود بررسی اثر تغییر حالت بلوک‌های سرریزهای دندانه‌دار بر استهلاک انرژی جریان با مدل Flow3D [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 56-62]

ع

 • علوی، عصمت السادات بسط منحنی‌های هاف برای چهار ایستگاه واقع در حوضه رودخانه کارون بزرگ در استان خوزستان [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 115-130]

ق

 • قلی زاد، امین بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده مصالح بازیافتی برای بهبود مشخصات مکانیکی فصل مشترک ژئوتکستایل و خاک ماسه ای [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 13-21]

ک

 • کشته گر، بهروز ارزیابی و مقایسه فشار ترکیدن لوله‌های خورده شده برمبنای مدل اجزای محدود برای فولادهای با مقاومت متوسط و بالا [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 84-98]
 • کلانتری، بهزاد ارزیابی ریزساختاری تأثیر آلاینده آلی نفت خام بر خواص ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست محیطی خاک مارن سازند میشان [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 1-12]
 • کوهی، احمد Parametric Study and Formulation of Scfs in Axially Loaded Multi-Planar Tubular XT-Joints Reinforced with Internal Ring Stiffeners [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 152-167]

گ

 • گلدیانی، گزل تاثیر الگوهای بارگذاری مختلف در تحلیل بار افزون بر پاسخ غیرخطی پل‌های بتنی دارای پایه‌های با ارتفاع مختلف [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 180-189]

م

 • محجوب، رضا بررسی‌آزمایشگاهی‌مشخصات و مقاومت بتن پوزولانی معدنی محلّی‌ در برابر آتش و ارزیابی توانایی آن‌ درکاهش انتشار گاز گلخانه‌ای CO2 [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 211-224]
 • مدندوست، رحمت بررسی‌آزمایشگاهی‌مشخصات و مقاومت بتن پوزولانی معدنی محلّی‌ در برابر آتش و ارزیابی توانایی آن‌ درکاهش انتشار گاز گلخانه‌ای CO2 [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 211-224]
 • میرزا گل تبار، علیرضا تاثیر الگوهای بارگذاری مختلف در تحلیل بار افزون بر پاسخ غیرخطی پل‌های بتنی دارای پایه‌های با ارتفاع مختلف [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 180-189]
 • موذن، احسان ساخت یک اندود بر پایه گچ و بررسی خواص عایق بندی حرارتی آن [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 46-55]

ن

 • نرج آبادی فام، پیمان ارائه فرمول‌بندی جدید برای تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی ارتعاشات سازه‌های تحت بارگذاری زلزله [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 22-35]
 • نیکخواه شهمیرزادی، محمود مقایسه حد روانی حاصل از روش جام کاساگرانده و نفوذ مخروط برای خاک‌های مخلوط ماسه و رس [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 190-200]

ه

 • هاشمی، سید امیرحسین بهینه‌سازی دمای ساختمان‌های مسکونی کوچک هوشمند با استفاده از قوانین استنتاج فازی با لحاظ راحتی کاربران [54.1، شماره 114، 1403، صفحه 36-45]