کلیدواژه‌ها = مقاومت برشی
تاثیر میزان خوردگی خاموت و میلگردهای کششی بر رفتار تیرهای بتن مسلح

دوره 50.2، شماره 99، شهریور 1399، صفحه 61-70

10.22034/jcee.2020.23208.1565

یوسف نظام دوست؛ محمود میری؛ حسین بهشتی نژاد


بررسی عملکرد لرزه‌ای دیوار برشی کوتاه شکاف‌دار

دوره 49.2، شماره 95، شهریور 1398، صفحه 107-116

10.22034/ceej.2019.9302

مسعود فرزام؛ محمد غنی زاده؛ عبدالرضا سروقدمقدم


معیاری برای مقاومت برشی خاک‌های سست سیمانه شده

دوره 48.3، شماره 92، آذر 1397، صفحه 13-21

10.22034/ceej.2018.8235

احد اوریا؛ مسعود رنجبرنیا؛ داریوش واعظی‌پور


ویژگی ‏های تغییر حجمی و رفتار برشی خاک ‏های رسی مخلوط

دوره 42.4، شماره 69، اسفند 1391، صفحه 67-74

---

حسین سلطانی جیقه؛ کاوه جعفریان؛ ساناز جاجانی