نویسنده = ������������ �������������������� ������