نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������������