نویسنده = ���������������������� ������������
مقایسه نحوه تغییرات رفتار خمیری و نفوذپذیری بنتونیت در حضور آلاینده‌های آلی و فلزسنگین

دوره 46.4، شماره 85، اسفند 1395، صفحه 25-36

وحیدرضا اوحدی؛ محمدسعید فخیم جو؛ سیدتقی امیدنائینی