نویسنده = ������������ ����������
اثر آلاینده گازوئیل بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ماسه رس‌دار

دوره 52.1، شماره 106، خرداد 1401، صفحه 217-226

10.22034/jcee.2020.11226

میلاد شهیدی؛ فرهاد عاصمی؛ فرهنگ فرخی