نویسنده = ������ ���������� ��������
بررسی گزینه‌های دفع پسماند شهری با رویکرد ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهر توریستی رامسر)

دوره 47.2، شماره 87، شهریور 1396، صفحه 29-38

مریم شاه نظری؛ مهدی جلیلی قاضی زاده؛ افسانه شهبازی