نویسنده = �������������� ����������
بررسی اثرات تغییر مکان ناشی از گودبرداری بر سازه مجاور در مناطق شهری (مطالعه موردی شهر ایلام)

دوره 47.2، شماره 87، شهریور 1396، صفحه 21-27

سجاد توکلی؛ محمدحسین امین فر؛ محمود عدالتی