نویسنده = ������������ �������� ������
تأثیر حرارت و نوع کاتیون لایه آب دوگانه رس بر جذب فلز آلاینده مس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22034/jcee.2022.51257.2136

وحید رضا اوحدی؛ علیرضا وجدانی وحید


بررسی فرآیند اندرکنش خاکستر بادی و خاک‌های رسی با دامنه خمیری زیاد از دیدگاه ریزساختاری

دوره 49.4، شماره 97، اسفند 1398، صفحه 1-14

وحید رضا اوحدی؛ مرتضی دیرانلو؛ پوریا رسولی


جامدسازی آلاینده فلز سنگین سرب توسط نانوکپسول‌های پلیمری با روکش سیلیکاتی

دوره 48.3، شماره 92، آذر 1397، صفحه 1-11

وحید رضا اوحدی؛ پارسا مهاجری؛ محمد امیری


مقایسه نحوه تغییرات رفتار خمیری و نفوذپذیری بنتونیت در حضور آلاینده‌های آلی و فلزسنگین

دوره 46.4، شماره 85، اسفند 1395، صفحه 25-36

وحیدرضا اوحدی؛ محمدسعید فخیم جو؛ سیدتقی امیدنائینی