نویسنده = ���������������� ��������
تأثیر چرخه ذوب و انجماد بر نشست‌های بلند‌مدت خاک سیلت فروریزشی

دوره 48.2، شماره 91، شهریور 1397، صفحه 81-91

10.22034/ceej.2018.7907

علیرضا نگهدار؛ شیما یادگاری؛ شیوا رحمانی