نویسنده = حسین غفارزاده
آنالیز قوام کنترل‌کننده طراحی شده براساس شرایط میرایی بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/ceej.2023.54903.2215

حسین غفارزاده؛ علیرضا آران؛ جواد کاتبی


جانمایی بهینه تاندون‌های فعال با در نظر گرفتن انواع عدم‌قطعیت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22034/ceej.2023.57541.2273

حسین غفارزاده؛ علیرضا آران


کنترل فعال سازه‌های مجهز به میراگر جرمی فعال با استفاده از توابع BPF

دوره 45.3، شماره 80، آذر 1394، صفحه 87-94

امیر یونس پور؛ حسین غفارزاده


بررسی مؤلفه‌های زلزله‌های دوگانه آذربایجان در امتدادهای اصلی

دوره 43.4، شماره 73، اسفند 1392، صفحه 47-56

حیدر ملک زاده؛ حسین غفارزاده