نویسنده = حسین غفارزاده
کنترل سازه با استفاده از روش مود لغزشی با کنترل بنگ-بنگ تحت اثر زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22034/jcee.2022.51687.2151

حسین غفارزاده؛ امیرحسین غفاری؛ مجتبی عیدی


آنالیز قوام کنترل‌کننده طراحی شده براساس شرایط میرایی بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1402

10.22034/ceej.2023.54903.2215

حسین غفارزاده؛ علیرضا آران؛ جواد کاتبی


کنترل سازه‌ها با استفاده از سیستم جداگر لرزه‌ای غیرخطی هوشمند

دوره 49.3، شماره 96، آذر 1398، صفحه 75-83

حسین غفارزاده؛ امیرحسین غفاری


کنترل فعال سازه‌های مجهز به میراگر جرمی فعال با استفاده از توابع BPF

دوره 45.3، شماره 80، آذر 1394، صفحه 87-94

امیر یونس پور؛ حسین غفارزاده


بررسی مؤلفه‌های زلزله‌های دوگانه آذربایجان در امتدادهای اصلی

دوره 43.4، شماره 73، اسفند 1392، صفحه 47-56

حیدر ملک زاده؛ حسین غفارزاده