نویسنده = حسین غفارزاده
تعداد مقالات: 3
1. کنترل سازه‌ها با استفاده از سیستم جداگر لرزه‌ای غیرخطی هوشمند

دوره 49.3، شماره 96، پاییز 1398، صفحه 75-83

حسین غفارزاده؛ امیرحسین غفاری


2. کنترل فعال سازه‌های مجهز به میراگر جرمی فعال با استفاده از توابع BPF

دوره 45.3، شماره 80، پاییز 1394، صفحه 87-94

امیر یونس پور؛ حسین غفارزاده


3. بررسی مؤلفه‌های زلزله‌های دوگانه آذربایجان در امتدادهای اصلی

دوره 43.4، شماره 73، زمستان 1392، صفحه 47-56

حیدر ملک زاده؛ حسین غفارزاده