نویسنده = �������������� ������������������ ������������