نویسنده = �������������� ����������
مدل‌سازی انتشار BTEX از یک آشغال‌سوز صنعتی در شرایط ناپایدار با استفاده از روش عددی تفکیک معادلات

دوره 49.2، شماره 95، شهریور 1398، صفحه 13-21

نثارک اسلامی؛ اسماعیل فاتحی فر؛ محمدعلی کی نژاد