نویسنده = ������������ ������
معیاری برای مقاومت برشی خاک‌های سست سیمانه شده

دوره 48.3، شماره 92، آذر 1397، صفحه 13-21

احد اوریا؛ مسعود رنجبرنیا؛ داریوش واعظی‌پور


تراکم‌پذیری خاک‌های سست تثبیت شده با سیمان

دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 1-9

احد اوریا؛ تقی بهبودی مصمم