نویسنده = ������ ������������ ����������������
تخمین عمق آبشستگی پایه‌های پل با استفاده از روش‌های آماری و الگوریتم‌های هوشمند

دوره 46.2، شماره 83، شهریور 1395، صفحه 1-13

سیدمرتضی سیدیان؛ ابوالحسن فتح آبادی