نویسنده = ���������������� ��������
تخمین ابعاد حفره آبشستگی تحت اثر جت قائم دایره‌ای مستغرق

دوره 45.1، شماره 78، خرداد 1394، صفحه 41-50

بابک لشکرآرا؛ علی لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم