نویسنده = ������������ ���������������� ����������
بررسی اثرات پیش تخمیر و مدت زمان هوادهی در تصفیه پساب کشتارگاه

دوره 49.4، شماره 97، اسفند 1398، صفحه 15-20

ایمان آژئیده جونقانی؛ علیرضا فضلعلی؛ رضا داورنژاد