نویسنده = ������������ �������� ��������...
بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از ترکیب زئولیت و متاکائولین بر دوام و خوردگی میلگرد در بتن خودتراکم

دوره 46.1، شماره 82، خرداد 1395، صفحه 49-58

مهدی قویدل شهرکی؛ محمود میری؛ مهرا... رخشانی مهر