نویسنده = ������ ������������ ������ ��������
بررسی رفتار ترمومکانیکی مخلوطهای ماسه- بنتونیت سیمانی و غیر سیمانی

دوره 50.2، شماره 99، شهریور 1399، صفحه 51-59

10.22034/jcee.2020.11463.1304

سید نیما میر محمدی؛ آتنا شیراسب؛ امیر حمیدی