نویسنده = �������� �������������� ��������
ارزیابی تکنیک‌های هوش محاسباتی در پیش‌بینی سرانه تولید پسماند (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

دوره 48.1، شماره 90، خرداد 1397، صفحه 67-75

محمد مینوسپهر؛ محمدرضا علیزاده؛ ناصر طالب بیدختی