نویسنده = ���������������� �������������� ������
تأثیر زهکش‏های افقی بر پایداری شیروانی بالا دست سدهای خاکی در حین تخلیه سریع مخزن

دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 29-34

سیدمحمد علی زمردیان؛ سیدمهدی عبدالله‏زاده