نویسنده = ���������� ����������
بررسی خصوصیات دوامی مخلوطهای اساسی تثبیت شده با سیمان حاوی مقادیر متفاوت تراشه آسفالت در سیکلهای تر و خشک شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.37584.1891

مصطفی آدرسی؛ مصطفی وامق؛ مهدی ابراهیم زاده