نویسنده = �������� �������� ���������� ���������� ������ ��������