نویسنده = ������������������ ����������
ارزیابی تاثیر تغییرات هندسه و موقعیت آستانه بر ضریب دبی دریچه کشویی عمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22034/jcee.2022.52525.2167

رسول دانشفراز؛ رضا نوروزی؛ پریسا عبادزاده