نویسنده = ���������� ���������� ��������
تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی با استفاده از مدل لوجیت دوگانه (مطالعه موردی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22034/jcee.2022.52129.2160

فرشید تاجدینی؛ مهدی یزدان پناه؛ علی دهقان بنادکی