نویسنده = �������� ���������� ������
برآورد تغذیه‌ طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از روش WTF (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل)

دوره 48.1، شماره 90، خرداد 1397، صفحه 43-52

حسین غفاری؛ علی رسول زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی عوری