نویسنده = ���������� ��������
مدلسازی آزمایشگاهی پی منفرد روی ماسه مسلح شده با نوارهای الیاف کربنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1400

10.22034/jcee.2022.50268.2116

احد اوریا؛ حمید صادق پور؛ احمد فهمی


Sustainable and eco-friendly use of clay brick waste as an alumina-silicate base and different fillers for geopolymer brick production

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

10.22034/jcee.2022.50750.2126

احمد فهمی؛ علیرضا بابائیان امینی؛ مریم محمدیان؛ حامد رحیم پور