نویسنده = ������������ ��������
استفاده از دو الگوریتم بهینه‌سازی هوشمند در تخمین تنش مؤثر خاک‌های غیراشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22034/jcee.2021.45921.2033

هادی فتاحی؛ حسین قائدی؛ فرشاد ملک محمودی