نویسنده = ����������������� ������������ ����������