نویسنده = �������� ���������� ��������
بهینه‌سازی فرآیند انتخاب پیمانکار در قانون مناقصات ایران با روش ویکور (مطالعه موردی: صنعت آب استان آذربایجان‌شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22034/jcee.2021.44996.2018

عزیز نقی زاده وردین؛ رامین انصاری؛ محمد خلیل زاده