نویسنده = �������� ���������� ��������
استخراج منحنی‌های شدت-مدت-فراوانی به کمک نظریه فرکتال و ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر آن (مطالعه موردی: بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

10.22034/jcee.2021.44701.2010

هدا بلوکی؛ مهدی فاضلی؛ مهدی شریف زاده