نویسنده = �������� ���������� ��������
تحلیل عددی ناحیه مفصل پلاستیک در تیرهای عمیق بتن مسلح تحت بارهای متمرکز و گسترده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

10.22034/jcee.2022.41610.1960

دینا غازی نادر؛ رضا آقایاری